: อิมาม โคมัยนีย์ :

ل¹ذ¹س؛·¤ازءàأ×èح§ ( ¨ز،¼إ¢ح§،زأà¼آل¾أèل¹ا·ز§¢ح§حشءزءâ¤ءرآ¹صآى·سمثéارآأطè¹ھزاحشثأèز¹تèا¹ث¹ضè§نءèإذثءز´ار¹بط،أى )


ھ×èح¢ح§·èز¹ :

حصàءإى¢ح§·èز¹:

ھ×èح¢ح§à¾×èح¹ :

حصàءإى¢ح§à¾×èح¹ :