: อิมาม โคมัยนีย์ : อากีดะฮฺ(ความเชื่อ)ของอิมามโคมัยนีย์ - โคมัยนีย์ กล่าวว่า : แท้จริงแล้ว ท่านนบี มุหัมมัด ศ็อลล็อลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ไม่ประสบความสำเร็จในการเผยแร่ศาสนา

ผู้ดูแลเว็บไซต์ฯ

13/3/1426

แนะนำผู้อื่น

พิมพ์บทความนี้


โคมัยนีย์ กล่าวว่า : แท้จริงแล้ว ท่านนบี มุหัมมัด ศ็อลล็อลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ไม่ประสบความสำเร็จในการเผยแร่ศาสนา

โคมัยนีย์ กล่าวว่า : แท้จริงแล้ว ท่านนบี มุหัมมัด ศ็อลล็อลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ไม่ประสบความสำเร็จในการเผยแร่ศาสนา

บทความนี้ กำลังดำเนินการแปลให้เป็นภาษาไทย

  

ใฮสวัวส ใไ วอวฯํห ๆฮุวศวส วแลใวใ วแฮใํไํ