: อิมาม โคมัยนีย์ :

ل¹ذ¹س؛·¤ازءàأ×èح§ ( ¨ز،¼إ¢ح§،زأà¼آل¾أèل¹ا·ز§¢ح§â¤ءرآ¹صآى : ·س»أذھزھ¹·صèءصà،صآµشم¹حشثأèز¹¨س¹ا¹ 300,000 (تزءلت¹)¤¹ µéح§حزبرآلإذأèاءثإر؛¹ح¹،ر؛¼ظéح×è¹!! )


ھ×èح¢ح§·èز¹ :

حصàءإى¢ح§·èز¹:

ھ×èح¢ح§à¾×èح¹ :

حصàءإى¢ح§à¾×èح¹ :