: อิมาม โคมัยนีย์ :

ل¹ذ¹س؛·¤ازءàأ×èح§ ( ،زأà»ç¹حآظè¢ح§ھزاتط¹¹صآىم¹حشثأèز¹ثإر§¨ز،،زأàتصآھصاشµ¢ح§حشءزءâ¤ءرآ¹صآى 15 »ص )


ھ×èح¢ح§·èز¹ :

حصàءإى¢ح§·èز¹:

ھ×èح¢ح§à¾×èح¹ :

حصàءإى¢ح§à¾×èح¹ :