: อิมาม โคมัยนีย์ :

ل¹ذ¹س؛·¤ازءàأ×èح§ ( â¤ءرآ¹صآى ،إèزااèز : "ل·é¨أش§حرإإحخع،إèزااèز:¢éز¾à¨éزà¤آà»ç¹¢طء·أر¾آى·صè«èح¹àأé¹" . )


ھ×èح¢ح§·èز¹ :

حصàءإى¢ح§·èز¹:

ھ×èح¢ح§à¾×èح¹ :

حصàءإى¢ح§à¾×èح¹ :