: อิมาม โคมัยนีย์ :

ل¹ذ¹س؛·¤ازءàأ×èح§ ( ل·é¨أش§ àأزءص¤ازءترء¾ر¹¸ى،ر؛حرإإحخع لءé،أذ·رé§ءذإزحش،ذخع·صèحآظèم،إéà¤صآ§¾أذح§¤ىلإذ¹؛ص·صè¾أذح§¤ىتè§ءز،çنءèتزءزأ¶·صè¨ذم،إéھش´ن´é )


ھ×èح¢ح§·èز¹ :

حصàءإى¢ح§·èز¹:

ھ×èح¢ح§à¾×èح¹ :

حصàءإى¢ح§à¾×èح¹ :