: อิมาม โคมัยนีย์ :

ل¹ذ¹س؛·¤ازءàأ×èح§ ( خش«ع؛طإإحخع ¤×ح ¼إ¼إشµ¢ح§حشثأèز¹à¾×èح¨§أر،ہر،´صµèح â¤ءرآ¹صآى لإذ ¤حءش¹زحصآى )


ھ×èح¢ح§·èز¹ :

حصàءإى¢ح§·èز¹:

ھ×èح¢ح§à¾×èح¹ :

حصàءإى¢ح§à¾×èح¹ :