: อิมาม โคมัยนีย์ :

ل¹ذ¹س؛·¤ازءàأ×èح§ ( ثإر§¨ز،،زأ»¯شارµش¼èز¹ن»آصèتش؛»ص ¤ازءحش¨©ز¢ح§ھزاà»حأىà«صآ(حشثأèز¹)آر§¤§حآظè )


ھ×èح¢ح§·èز¹ :

حصàءإى¢ح§·èز¹:

ھ×èح¢ح§à¾×èح¹ :

حصàءإى¢ح§à¾×èح¹ :