: อิมาม โคมัยนีย์ :

ل¹ذ¹س؛·¤ازءàأ×èح§ ( ،زأ»،¤أح§¢ح§حشثأèز¹لإذحشتأزحصإم¹تءرآâ¤ءرآ¹صآى )


ھ×èح¢ح§·èز¹ :

حصàءإى¢ح§·èز¹:

ھ×èح¢ح§à¾×èح¹ :

حصàءإى¢ح§à¾×èح¹ :