: อิมาม โคมัยนีย์ :

ل¹ذ¹س؛·¤ازءàأ×èح§ ( ،زأت¹·¹زأذثاèز§â¤ءرآ¹صآى،ر؛ھزاحàءأش،ز )


ھ×èح¢ح§·èز¹ :

حصàءإى¢ح§·èز¹:

ھ×èح¢ح§à¾×èح¹ :

حصàءإى¢ح§à¾×èح¹ :