: อิมาม โคมัยนีย์ :

ل¹ذ¹س؛·¤ازءàأ×èح§ ( حشءزءâ¤ءرآ¹صآى ،إèزااèز : ل·é¨أش§لإéا ھزاحشثأèز¹àإشب،اèزھزاحرإثش­ز«ى(à»ç¹¾×é¹·صè·صè»،¤إطء·رé§ءر،،ذخعلإذءز´ص¹ذخع)م¹تءرآ¢ح§·èز¹¹؛ص بçحإإçحإإحخع حذإرآخش اذترإإرء!! )


ھ×èح¢ح§·èز¹ :

حصàءإى¢ح§·èز¹:

ھ×èح¢ح§à¾×èح¹ :

حصàءإى¢ح§à¾×èح¹ :