: อิมาม โคมัยนีย์ :

ل¹ذ¹س؛·¤ازءàأ×èح§ ( â¤ءرآ¹صآى ،إèزااèز : àأز¨ذنء訧أر،ہر،´صµèح¾أذà¨éز·صè·أ§تأéز§ءر¤إظ،´éاآ¤ازءتاآ§زء آطµش¸أأء لإذبزت¹ز ثإر§¨ز،¹رé¹،ç·سإزآءر¹ ´éاآء×ح¢ح§¾أذح§¤ىàح§ )


ھ×èح¢ح§·èز¹ :

حصàءإى¢ح§·èز¹:

ھ×èح¢ح§à¾×èح¹ :

حصàءإى¢ح§à¾×èح¹ :