: อิมาม โคมัยนีย์ :

ل¹ذ¹س؛·¤ازءàأ×èح§ ( الإمام الخميني يصحح حديث من أجل أثبات ولاية الفقيه ، ثم يحكم بوضعه من أجل الأنكار على أبي بكر الصديق ؟! . )


ھ×èح¢ح§·èز¹ :

حصàءإى¢ح§·èز¹:

ھ×èح¢ح§à¾×èح¹ :

حصàءإى¢ح§à¾×èح¹ :