: อิมาม โคมัยนีย์ : أظ»ہز¾ - منزل الخميني

مشرف الموقع

9/8/1425

ل¹ذ¹س¼ظéح×è¹

¾شء¾ى؛·¤ازء¹صé


منزل الخميني

منزل الخمينى