: อิมาม โคมัยนีย์ : أظ»ہز¾ - الدعم الفرنسي الصليبي للخميني

محب المرتضى

9/8/1425

ل¹ذ¹س¼ظéح×è¹

¾شء¾ى؛·¤ازء¹صé


الدعم الفرنسي الصليبي للخميني

الدعم الفرنسي الصليبي للخميني