: อิมาม โคมัยนีย์ :
ث¹éز :-
[1]
ثرا¢éح ¼ظéà¢صآ¹ حéز§حش§ ¨س¹ا¹¼ظéحèز¹
¤س¹س ¼ظé´ظلإàاç؛ن«µى ¼ظé´ظلإàاç؛ن«µى 2020